Departman za biologiju i ekologiju

 

Biološko obrazovanje u Novom Sadu ima tradiciju dugu više od pola veka. Još od 1946. godine je, u okviru Više pedagoške škole, održavana nastava iz bioloških disciplina i obrazovanje nastavnika biologije i hemije, a zatim biologije i fiskulture. Prirodno-matematički fakultet osnovan je 1969. godine. Iste godine, u okviru Fakulteta osnovan je Zavod za biologiju, koji 1975. godine prerasta u Institut za biologiju. Uvođenjem novih obrazovnih profila, 2001. godine, prerasta u Institut za biologiju i ekologiju, a zatim u Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta.

Departman za biologiju i ekologiju smešten je u zgradi površine 8800m2. Poseduje tri amfiteatra, dve manje predavaonice, računarsku učionicu sa video-konferencijskim linkom, sedam studentskih vežbaonica, veći broj specijalizovanih laboratorija i kabineta, insektarijum, herbarijum, uzgajalište laboratorijskih životinja, bogatu biblioteku sa čitaonicom, šest staklenika i dr.

Predavanja za studente izvode se u amfiteatrima opremljenim savremenom audio i video opremom, koja omogućuje interaktivnu prezentaciju programskih sadržaja i aktivno učešće studenata u nastavi. Adekvatno opremljene vežbaonice prilagođene su za rad u manjim grupama, i potpuno su osposobljene za sve nastavne kurseve. Pored velikog broja mikroskopa, lupa i drugih potrebnih instrumenata za izvođenje laboratorijske nastave, studenti imaju mogućnost da se upoznaju sa radom na spektrofotometru, PCR-uređaju, fluorimetru i drugoj savremenoj opremi.

Departman za biologiju i ekologiju poseduje i brojne zbirke biljnog i životinjskog materijala. Među najznačajnijim su:

Herbarijum sa više od 80000 herbarskih listova, registrovan u Međunarodnoj asocijaciji Herbarijuma (Index Herbariorum); palinološka kolekcija; najveća zbirka muva lebdelica (Syrphidae) na Balkanu; kolekcija kultura cijanobakterija; kolekcija kultura gljiva, zbirka akvatičnih člankovitih glista; nekoliko helmintoloških kolekcija; zbirka marinskih životinja; herpetološka i ornitološka zbirka i dr. Sav materijal u okviru zbirki na raspolaganju je i studentima, a njihov veliki deo koristi se u redovnoj realizaciji praktične nastave. Deo praktične nastave i naučna aktivnost na Departmanu odvijaju se u specijalizovanim laboratorijama.

Pod okriljem Departmana deluju i sledeći centri: Univerzitetski centar za elektronsku mikroskopiju, Centar za očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva (CBBC), Uslužni centar za alergijske biljke (Formiran je 2006. godine i čine ga dve istraživačke laboratorije: Laboratorija za ambroziju i druge alergijske biljke i Laboratorija za palinologiju). Sve laboratorije dobro su opremljene odgovarajućom opremom i instrumentima, koji su na raspolaganju i studentima koji su pored redovnih nastavnih aktivnosti zainteresovani za uključivanje u naučno-istraživački rad.

U okviru Naučno-istraživačkog društva studenata biologije (NIDSB) „Josif Pančić” osnovanog 1983. godine) zainteresovanim studentima je omogućeno da uz pomoć profesora i asistenata konkretnije upoznaju principe i metode naučno-istraživačkog rada, da aktivno učestvuju u izradi naučnih radova, da realizuju ideje i prezentuju postignute rezultate.

Nastavno i naučno osoblje Departmana uključeno je i u naučno-istraživačke projekte u okviru kojih se sprovode osnovna i primenjena istraživanja u svim biološkim disciplinama. U proteklom periodu bili su nosioci mnogobrojnih naučnih i stručnih projekata međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera koji su uspešno realizovani. Takođe, zaposleni na Departmanu su učesnici velikog broja projekata u saradnji sa drugim naučnim i stručnim institucijama.

Rezultat izdavačke delatnosti Departmana je značajan broj udžbenika, priručnika i praktikuma čiji su autori nastavno osoblje Departmana, zatim brojne naučne knjige i monografije, a periodično i Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta – serija za biologiju.

Sastavni deo studija biologije i ekologije je obavezno pohađanje terenske nastave koja omogućava studentima svih smerova lakše savladavanje gradiva iz pojedinih obaveznih i izbornih predmeta na svim nivoima studija. Sastavni deo terenske nastave je sakupljanje prirodnog materijala, njegova detaljna obrada i determinacija, kao i formiranje odgovarajućih zbirki.

Studentima sa odgovarajućim prosekom se tokom osnovnih studija nude stipendije Ministarstva nauke Republike Srbije. Zavisno od postignutog uspeha tokom ranijeg studiranja, studentima na višim nivoima studija se pruža mogućnost da budu uključeni na naučne projekte koje finansira Republičko ministarstvo ili Pokrajinski sekretarijat za nauku. U okviru programa „Campus Europae” našim studentima je omogućen boravak i studiranje na većem broju evropskih Univerziteta. Studenti biologije i ekologije imaju mogućnost da i u okviru različitih programa za stručno usavršavanje u inostranstvu konkurišu za dobijanje individualnih stipendija, i u ostvarivanju ovih ciljeva svi oni imaju punu podršku Departmana.

Na ovakav profil studiranja studenti se upisuju uglavnom iz ljubavi prema prirodi, životu, prirodnim fenomenima i zakonitostima. Raznovrsnost koju biologija i ekologija nudi sama po sebi daje dovoljnu širinu studentima da se tokom studija pripremaju za različita buduća zanimanja.

Sa Departmana student može izaći kao profesor biologije, dovoljno obrazovan i osposobljen za rad u osnovnim i srednjim školama, rad sa talentovanim učenicima, rad u specijalizovanim edukativnim ustanovama, koji je spreman da u svakom trenutku svojim učenicima odgovori na mnoga pitanja, a isto tako kod njih razvije osećaj ljubavi prema prirodi i njenoj zaštiti.

Rezultat studiranja na Departmanu je i formirani mladi istraživač sa razvijenim kritičkim mišljenjem, podjednako osposobljen za teorijska razmatranja i eksperimentalni rad, spreman da se upusti u rešavanje problema koje postavlja savremena nauka.

Student Departmana postaje i dobar poznavalac prirode, pripremljen i obučen za naporan terenski rad, svestan važnosti očuvanja prirode u njenom izvornom obliku, koji na najbolji način može da odgovori na sve izazove koje u odnosu na prirodu nameće današnji način života.

Više informacija o Nastavnoj delatnosti na Departmanu za biologiju i ekologiju

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon:
021/485-2000
Faks:
021/450-620
Web sajt:
www.dbe.uns.ac.rs
e-mail:
biologija@dbe.uns.ac.rs
Direktor Departmana: prof. dr Ružica Igić

 

 Ekolog Prirodno matematički fakultet

Stručno zvanje EKOLOG, podrazumeva formirane stručnjake sa razvijenim kompetencijama za analizu i sintezu osnovnih znanja iz oblasti prirodnih nauka, posebno ekologije. Pored toga, EKOLOG stiče sposobnosti za praktičnu primenu znanja i veštine dobre laboratorijske prakse. Po završetku studija ekologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u primarno ekološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, kao i u […]Biolog Prirodno matematički fakultet

Cilj studijskog programa BIOLOG je obrazovanje stučnog kadra iz obasti biologije. Student treba da stekne opšte sposobnosti za sticanje, analizu i sintezu osnovnih znanja iz oblasti prirodnih nauka, posebno biologije. Pored toga student stiče sposobnosti za praktičnu primenu znanja i veštine dobre laboratorijske prakse. Po završetku studija biologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u […]